24 Haziran 2018

KARASU OSB’DE YENİDEN KAMULAŞTIRILMAYA GİDİLEBİLİR


Yargıtay Karasu OSB’de kamulaştırılan arazilerin bedellerinin tespiti ve taşınmazları idare adına tescili davasında, tapular sahiplerine iadesine yol açabilecek bir karara imza attı

Ka­ra­su Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si (OSB) 2007’de tüzel ki­şi­lik ka­zan­dı. İlk aşa­ma­da 440 bin 600 dö­nüm­lük alan­da ara­zi­si bu­lu­nan ki­şi­ler­le pa­zar­lık usulü alım ya­pıl­dı. Yö­ne­tim pa­zar­lı­ğa ya­naş­ma­yan­lar aley­hi­ne ka­mu­laş­tır­ma da­va­sı açtı. As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si ta­pu­la­rın OSB tüzel ki­şi­li­ği­ne kesin ola­rak devri ile değer yö­nün­den yasal yol­la­rın açık ol­du­ğu­na karar verdi. Mah­ke­me­ce be­lir­le­nen be­del­ler de hak sa­hip­le­ri adına ban­ka­ya ya­tı­rıl­dı. 

DAVA SÜ­RE­Cİ

Ta­pu­la­rı el­le­rin­den alı­nan 40’a yakın tapu ma­li­ki Ka­ra­su As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nı bedel yö­nün­den tem­yiz etti. Yar­gı­tay 5. Hukuk Da­ire­si 2013 yı­lın­da ver­di­ği ka­rar­la “Arsa ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­maz­la­ra değer bi­çi­lir­ken, söz ko­nu­su ta­şın­maz ile yakın ta­rih­ler­de çev­re­de ya­pı­lan satış be­del­le­ri­nin emsal alın­ma­dı­ğı­nı” ge­rek­çe gös­te­re­rek mah­ke­me­nin ver­di­ği bedel tes­pi­ti ka­ra­rı­nı bozdu.

YE­Nİ­ Bİ­LİR­Kİ­Şİ

Ka­ra­su As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si 5. Daire’nin ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da yeni bi­lir­ki­şi­ler ata­ya­rak yeni fiyat tes­pi­ti yaptı. Ancak OSB Yö­ne­ti­mi yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki fiyat far­kı­nı öde­me­yip ka­ra­ra iti­raz etti. Bu iti­raz yerel mah­ke­me­de red­de­di­lin­ce konu Yar­gı­tay’a ta­şın­dı. OSB tüzel ki­şi­li­ği­nin tem­yiz ta­le­bi­ni gö­rü­şen Yar­gı­tay 5. Hukuk Da­ire­si oy­bir­li­ği ile al­dı­ğı son ka­ra­rın­da yerel mah­ke­me­ce da­va­nın red­di­ne karar ve­ril­me­si­ni ye­rin­de buldu. 5. Daire ay­rı­ca ta­şın­maz­la­rın OSB’ye geçen ta­pu­la­rın ip­ta­li ile ye­ni­den tapu sa­hip­le­ri­ne his­se­le­ri ora­nın­da tes­ci­li­ne karar verdi. 5. Daire’nin tapu sa­hip­le­ri­ne ilk ka­mu­laş­tır­ma­da öde­nen pa­ra­nın OSB tüzel ki­şi­li­ği­ne fa­iz­siz ola­rak ge­ri­ye öden­me­si şek­lin­de­ki ka­ra­rı­nın yanı sıra, yerel mah­ke­me­nin ek­sik­lik bı­rak­tı­ğı bazı ko­nu­la­rın ye­ni­den yar­gı­la­ma­yı ge­rek­tir­me­di­ği­ni be­lirt­me­si ve ‘hük­mün dü­zel­ti­le­rek’ onan­dı­ğı­na vurgu yap­ma­sı dik­kat çekti.

AVU­KAT­LAR NE DİYOR?

Arazi sa­hip­le­ri­nin ve­kil­li­ği­ni üst­le­nen Av. Turan Şen ve Av. Bekir Sa­rı­oğ­lu, OSB Yö­ne­ti­mi’nun Ka­ra­su As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen yeni be­del­ler­le olu­şan fark­la­rın tapu sa­hip­le­ri­ne öden­me­me­si­nin bu so­nu­cu ge­tir­di­ği­ni be­lirt­ti­ler. Av. Şen ko­nuy­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Mah­ke­me­nin ver­di­ği ilk karar tes­cil yö­nün­den kesin, değer yö­nün­den iti­ra­za açık. Do­la­yı­sıy­la fark­la­rın yasal sü­re­si için­de öden­me­si ge­re­ki­yor­du, bu ya­pıl­ma­dı. İdare ‘Nasıl olsa ta­pu­yu aldık, üze­ri­ne ya­tı­rım da ya­pıl­dı’ diye dü­şün­müş ola­bi­lir. Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu her iki ta­ra­fın da hak­kı­nı gö­ze­ti­yor. Ni­te­kim Yar­gı­tay Hukuk Da­ire­si bedel yö­nün­den iti­ra­zı­mı­zı haklı buldu. Ye­ni­den ke­şif­le yeni fiyat be­lir­len­di. İdare ola­rak ara­da­ki farkı ya­tır­ma­mak olmaz.”

YE­Nİ­DEN KA­MU­LAŞ­TIR­MA MI?

Av. Bekir Sa­rı­oğ­lu da ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şu bil­gi­le­ri verdi: “İdare farkı ya­tır­mak zo­run­da. Top­la­mı yak­la­şık 10 mil­yon TL. Fazla bir para da değil. Yar­gı­tay ka­ra­rı kesin, uyul­ma­dı­ğın­da ta­pu­lar sa­hi­bi­ne dö­necek. O zaman karşı ta­ra­fa iki se­çe­nek kalır. Ya ora­da­ki te­sis­le­ri sö­ke­cek­sin, yada ye­ni­den ve bu günün de­ğer­le­riy­le ka­mu­laş­tır­ma ya­pa­cak­sın. Akla ya­kı­nı şu an oluş­muş farkı öde­yip so­ru­nu çöz­mek.”

YÖ­NE­TİM NE DİYOR?

Yar­gı­tay 5. Hukuk Da­ire­si’nin ver­di­ği ka­rar­la il­gi­li görüş sor­du­ğu­muz bir Ka­ra­su OSB yet­ki­li­si, dava sü­re­ci­nin devam et­ti­ği­ni ve sonuç hak­kın­da ko­nuş­ma­nın erken ol­du­ğu­nu ifade etti. Aynı yet­ki­li “Olay çok bo­yut­lu. Bir ta­raf­tan ya­pıl­mış büyük bir ya­tı­rım ve ülke eko­no­mi­si­ne üre­tim ve döviz kat­kı­sı, diğer ta­raf­tan da ken­di­ni mağ­dur his­se­den va­tan­daş var. Konu bu ne­den­le has­sas ve her iki ta­ra­fın da bu has­sa­si­ye­te uygun dav­ra­nış ser­gi­le­me­si ge­re­kir. Hu­kuk­çu­la­rı­mız sü­re­ci takip edi­yor. Günü gel­di­ğin­de ka­mu­oyu­na ge­rek­li açık­la­ma ya­pı­lır. Bu­ra­da en fazla sı­kın­tı­yı da Gazi Metal’in çek­ti­ği­ni söy­le­mek yan­lış olmaz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kaynak: Karasu Haber.com
11 Mayıs 2017 , Perşembe Bu haber toplam 0 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara


 

 


 

  Site İçi Arama

 

 

 

 

 

Anket Sorusu Diğer Anketler

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

PUAN DURUMU


altın


SAKARYADA HALI YIKAMA SAKARYA HABERLERİ Sakarya'da Kiralık VinçSakarya OtelleriSakarya OtelSAKARYA HALI YIKAMASAKARYA DÜĞÜN SALONLARIİZMİR YOGA