KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ Akyazı Belediyesi Sınırları İçerisinde Merkez Mahallelerde Yollarının Bakım Onarımı İçin (20000 Ton) Finişerle Serilmes...

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri

AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

Akyazı Belediyesi Sınırları İçerisinde Merkez Mahallelerde Yollarının Bakım Onarımı İçin (20000 Ton) Finişerle Serilmesi Sıkıştırılması , Plent Altı Binder (3000 Ton) Asfalt alımı, Aşınma ile (7000 Ton) yama yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1326751

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

b) Adresi

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 AKYAZI/SAKARYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2644181431 - 2644181435

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Akyazı Belediyesi Sınırları İçerisinde Merkez Mahallelerde Yollarının Bakım Onarımı İçin (20000 Ton) Finişerle Serilmesi Sıkıştırılması , Plent Altı Binder (3000 Ton) Asfalt alımı, Aşınma ile (7000 Ton) yama yapılması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akyazı Belediyesi Sınırları İçerisinde Merkez Mahallelerde Yollarının Bakım Onarımı İçin (20.000 Ton) Finişerle Serilmesi Sıkıştırılması , Plent Altı Binder (3.000 Ton) Asfalt alımı, Aşınma ile (7.000 Ton) yama yapılması işi
Ayr
ıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akyazı Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yap
ılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Fen İşleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPtan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A. Değerlendirme ?teklif fiyatı? ile ?kalite ve teknik değer nitelik? olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması?Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.? A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması ?Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİNİN (KTŞ) 407. KISMINA UYGUN ÜRETİLMİŞ BİNDER ASFALT TEMİN EDİLEREK FİNİŞERLE SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI BİNDER ASFALT TABAKASI YAPILMASI İŞİ( ZEMİN HAZIRLIĞI,ÇIKAN HAFRİYATIN NAKLİ YOL DEVERLERİNİN AYARLANMASI DAHİL) 30 puan KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİNİN (KTŞ) 407. KISMINA UYGUN ÜRETİLMİŞ PLENT ALTI BİNDER ASFALT ALIMI (ÜRETİLEN BİNDER ASFALT KTŞ TABLO 407-9 DAKİ SICAKLIKTA PLENTTEN İDARE TAŞIMA ARACINA YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.) 5 puan SICAK KARIŞIM KAPLAMALI YOLLARDA ASFALT YAMASI YAPILMASI 10 puan ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI 5 puan HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN YÜKLENİCİNİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYATIN YAKLAŞIK MALİYET BİRİM FİYATININ %90 İLE %100 ARALIĞINDA KALMASI HALİNDE AŞAĞIDAKİ FORMÜLE GÖRE PUAN HESABI YAPILACAKTIR. Formül=(Yüklenicinin birim fiyatı ÷ Yaklaşım maliyetteki birim fiyatı)xİş kalemi puanı Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsur sonucu alınan A1 ve A2 maddesinden gelen puanlar toplanır değerlendirme puan olarak büyükten küçüğe doğru sıralama yapılarak en yüksek puanı alan ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01936468

23 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.