SAKARYA-PAMUKOVA TURGUTLU GÖLETİ İKMALİ VE SULAMASI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya-Pamukova Turgutlu Göleti İkmali ve Sulaması...

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya-Pamukova Turgutlu Göleti İkmali ve Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1401665

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2222111100 - 2222111110

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Sakarya-Pamukova Turgutlu Göleti İkmali ve Sulaması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

98,00 ha tarımsal sulama amaçlı gölet inşaatının kalan imalatları ve sulama inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sakarya İli Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan;
(A) ALT YAPI İŞLERİ - VIII. GRUP

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Açıkta Her Türlü Zeminde Kazı Yapılması ve Depo Sahasına Taşınması

6%

10%

4

Her Türlü Geçirimsiz Dolgu (1 No'lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması

0,8%

2%

0,5

Her Türlü Geçirimsiz Dolgu (1 No'lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Geçirimsiz Dolgu Malzemesi (1 No'lu) Taşınması (Ocak Mesafesi 560,00 metre)

0,15%

0,3%

0,5

Filtre Kum, Filtre Çakıl ve Filtre Tuvenan Dolgu Malzemesi ile Dolgu Yapılması (Fk - Fç - Ft)

1,5%

2,5%

1

Her Türlü Filtre Dolgu (Fk , Fç ,Ft) Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Filtre Dolgu Malzemesi (Fk , Fç ,Ft) Taşınması (Ocak Mesafesi 17.800,00 metre)

0,5%

1%

0,5

Piyasadan Temin Edilen Kaya Malzemesi İle Kaya ve Kaya Ufağı Dolgusu (K-Ku) Yapılması

5%

8%

3

Piyasadan Temin Edilen Kaya Malzemesi İle Riprap Yapılması (R)

4,5%

7%

2,5

Her Türlü Kaya Malzemesi İle Kaya ve Kaya Ufağı Dolgusu (K-Ku) Yapılması ve Riprap Yapılması (R) İşi İçin Kaya Malzemesinin Taşınması (Ocak Mesafesi 16.500,00 metre)

1%

2%

0,5

Her Türlü Yarı Geçirimli Dolgu (3 No'lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması

1%

2,5%

1

Her Türlü Yarı Geçirimli Dolgu (3 No'lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Yarı Geçirimli Dolgu (3 No'lu) Malzemesinin Taşınması (Ocak Mesafesi 500,00 metre)

0,1%

0,3%

0,5

Kret Düzenlemesi Yapılması

0,5%

0,7%

0,5

Duvar Arka Dolgularının Yapılması

0,7%

1%

0,5

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Betonarme Betonu Yapılması

10%

14%

5

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Demirsiz Beton Yapılması

0,5%

1,5%

0,5

Her Çapta Betonarme Demirlerinin Temini, Nakliyesi, Projesine Göre Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması

1%

2%

0,5

Her Türlü / Her Çapta Tahliye ve Drenaj Borusu Temini, Döşenmesi ve İşler Hale Getirilmesi

0,1%

0,3%

0,5

Çeşitli Demir İşlerinin (Giriş Izgarası, Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar vb.) Yapılması

1,5%

2,5%

0,5

Açıkta, Yeraltında, Kondüvi veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru Temini, Nakli, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi

6,5%

8%

3,5

Ø 600 Kelebek Vana, Aksesuarları ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Montajı ve İşler Hale Getirilmesi

1,3%

2%

0,5

Her Türlü Çapta Karesel Sürgülü Vanalar, Aksesuarları ve Ek Parçalarının Temini,Yerine Montajı ve İşler Hale Getirilmesi

2%

3%

1

Enjeksiyon Deliği ve Enjeksiyon Kontrol Deliği Açılması

0,1%

0,3%

0,5

Her Derinlikte Basınçlı Su Testi Yapılması

0,005%

0,01%

0,5

Her Türlü Enjeksiyon Malzemesi Temini ve Her Türlü Yerde Enjeksiyon Yapılması

0,15%

0,3%

0,5

PVC Su ve Enjeksiyon Tutucularının Temini ve Yerine Konulması

0,05%

0,1%

0,5

Her Türlü Baraj / Gölet Ölçüm Teçhizatı Temini, Nakliyesi, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi

0,8%

2%

0,5

Yollarda ve Yollara Ait Sanat Yapılarında Her Türlü Zeminde, Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Nakliyesi, Dolgu ve/veya Depoya Konulması

0,3%

0,7%

0,5

Yol Üzeri Stabilize Dolgu İşlerinin Yapılması

0,3%

0,6%

0,5

Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması

0,2%

0,3%

0,5

Piyasadan Temin Edilen Kaya Malzemesi İle Taş Dolgu (Tahkimat) Yapılması

2%

4%

1

Derivasyon - Dipsavak Kondüvisi Havalandırma Sisteminin Yapılması

0,8%

1,5%

0,5

Püskürtme Betonu Yapılması

0,1%

0,3%

0,5

Kaya Bulonu Ve/Veya Ankraj Yapılması

0,1%

0,2%

0,5

Vana Odası Elektrik İşleri (Aydınlatma ve Kuvvet Tesisatı)

0,1%

0,3%

0,5

Kondüvi Elektrik İşleri (Aydınlatma ve Kuvvet Tesisatı)

0,05%

0,1%

0,5

Topraklama İşleri

0,04%

0,1%

0,5

Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, revize projelerinin hazırlanması, revize proje yapımı için gerekli temel sondaj ve zemin etütlerinin yapılması, kamulaştırma planlarının yapılması ve detay proje işlerinin götürü olarak yapılması

1%

2,5%

0,5

Muhtelif Çaplarda HDPE (PE100) Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Nakli

18%

22%

7

Muhtelif Çaplarda HDPE (PE100) Boruların ve Özel Parçaların Döşenmesi(Özel Parçaların Montajı Dahil)

5%

7%

2

Her Türlü (Hava Vanalı, Hatsonu, Tahliyeli, Savaklı, Savaksız,Tek-Çift Çıkışlı) Su Alma Vana (Hidrant) Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1%

2%

0,5

Her Çapta (Hava Vanalı-Hava Vanasız) El Kumandalı Sürgülü Vana veya Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)

0,3%

0,5%

0,5

Her Çapta, Darbesiz Kinetik Vantuz Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)

1%

2,5%

1

Her Türlü (Pompajlı, Cazibeli) Ara ve Hat Sonu Tahliye Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)

1%

2,5%

1

Her Türlü (Vantuzlu, Tahliyeli) Hat Kapama Vanası Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)

1%

2,5%

1

Hava Vanalı Hat Kapama, Elektromanyetik Debimetre Koruma Yapısı Yapılması, Solar Güneş Paneli ve Besleme Sistemi Yapılması (Kazısı,Dolgusu,Kalıbı,Betonu,Demiri ve İnşası, Elektrik,Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)

0,5%

2%

0,5

Dere Geçişi Yapılması (Boru Bedeli Hariç)

0,05%

0,1%

0,5

Her türlü işletme bakım yolu yapılması

0,1%

0,5%

0,5

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01944826

06 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.