Hazineye ait taşınmazlar için ihaleye çıkılacak

Sakarya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü hazineye ait taşınmazlar için ihaleye çıkacak.

Ebru Bulut
Ebru Bulut Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Sakarya Yenihaber | İbrahim Gülses

AÇIK TEKLİF USULÜ

Sakarya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü hazineye ait 4 taşınmazın satışı, 4 taşınmazın ile kiraya verilmesi için toplam 8 taşınmaz için açık ihale usulü ile ihaleye çıkıyor.

4 TAŞINMAZ SATILACAK

Hazineye ait Adapazarı, Arifiye ilçelerinde bulunan 4 taşınmazın satışı için ihale gerçekleştirilecek. Adapazarı Çamyolu Mahallesinde bulunan 664,09 metrekare Yüzölçümüne sahip taşınmaz 1 milyon 425 bin TL muhammen bedel ile satışının yapılması için 30 Nisan saat 10.00’da ihaleye çıkacak.  Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde bulunan 255,75 metrekarelik taşınmaz için 255 bin 750 TL muhammen bedel istenirken, geçici teminat bedeli için ise 25 bin 575 TL olarak kararlaştırıldı. Söğütlü ilçesi Akarca Mahallesinde bulunan 940,79 metrekare taşınmaz için 1 milyon 230 bin TL muhammen bedel belirlendi. Arifiye     ilçesi Adliye Mahallesinde bulunan 2 bin 500 metrekare taşınmaz için 10 milyon 625 bin TL muhammen bedel isteniyor. Söz konusu taşınmazlar için 30 Nisan saat 10.00- 11.20 arasında ihaleye çıkılacak.

4 TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEK

Sakarya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahallesinde bulunan At Manej, Eğitim ve Günübirlik Tesis Alanı ve Hanlı/Hanlıköy Mahallesinde bulunan 3 adet Açık Depolama ve Araç Park Alanı olmak üzere 4 taşınmaz ise kiraya verilecek. Yukarıkirazca Mahallesinde bulunan 5 bin 073,45 metrekare tesis alanı 5 yıllığına kiraya verilecek. Tesis için yıllık tahmini kira bedeli 119 bin TL, geçici teminat bedeli ise 35 bin 700 TL olarak kararlaştırıldı. Hanlı/Hanlıköy Mahallesinde bulunan 802,72 metrekare park alanı için 113 bin TL, 534,89 metrekare park alanı için 75 bin TL, bin 39,41 metrekare park alanı için ise 146 bin TL muhammen bedel isteniyor. Taşınmazlar için 30 Nisan saat 14.30 ile 15.30 arasında artırma gerçekleştirilece.

İhalenin detayları şu şekilde;

TABLO SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Dosya No            İlçesi      Mahallesi            Ada        Parsel   Yüzölçümü    (m²)            Hazine Hissesi (m²)         İmar Durumu               Tahmini Bedeli                                   (TL)      Geçici Teminatı (TL)        İhale Tarihi         İhale

Saati

1             54010105966      Adapazarı           Çamyolu              3955      10           664,09   Tam       Taşınmaz 1/1000 ölçekli İmar Planında Konut Alanında kalmakta, A-3 Kat E:0.80 Yençok:10.20 m.        1.425.000,00      142.500,00          30.04. 2024                10:00

2             54010107359      Adapazarı           Güneşler             0             2536      255,75   Tam       Taşınmaz 1/1000 ölçekli İmar Planında Konut Alanında kalmakta, A-2 kat Taks:0.30 Kaks:0.60 Ayrıca taşınmazın tevhid şartı bulunmaktadır.                255.750,00          25.575,00            30.04.2024          10:40

3             54120100033      Söğütlü Akarca  105         1             940,79   Tam       Taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli İmar Planında Konut Alanında, bir kısmı Park ve İmar Yolunda, bir kısmı ise Plansız Alanda kalmakta, A-2 Kat E:0,60                1.230.000,00      123.000,00          30.04.2024          11:00

4             54140115839      Arifiye  Adliye   1635      3             2.500,00               Tam       1/1000 ölçekli İmar Planında Sanayi Tesis Alanında kalmaktadır. Emsal: 1.00 10.625.000,00    1.062.500,00      30.04.2024          11:20

TABLO II              KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

Sıra

No          Dosya No            İlçe

Mahalle               Kiralama Amacı Ada        Parsel   Hazine Yüzölçmü

(m²)       Kiraya Verilecek

 Miktar (m²)       Kira Süresi

(Yıl)        Yıllık Tahmini

Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)         İhale Tarihi         İhale Saati

1             54140200089      Arifiye

Yukarıkirazca     At Manej, Eğitim ve Günübirlik Tesis Alanı          Dhta      Dhta      5.073,45 m²        5.073,45 m²        5                119.000,00 TL     35.700,00 TL       30.04.2024          14:30

2             54140115414      Arifiye

Hanlı/Hanlıköy  Açık Depolama ve

Araç Park Alanı 1161      2             802,72 m²            802,72 m²            5             113.000,00 TL     33.900,00 TL       30.04.2024                14.50

3             54140115413      Arifiye

Hanlı/Hanlıköy  Açık Depolama ve

Araç Park Alanı 1161      3             534,89 m²            534,89 m²            5             75.000,00 TL       22.500,00 TL       30.04.2024                15:10

4             54140115706      Arifiye

Hanlı/Hanlıköy  Açık Depolama ve

Araç Park Alanı 1161      4             1.039,41 m²        1.039,41 m²        5             146.000,00 TL     43.800,00 TL       30.04.2024                15:30

1-Tablo I ve II nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tahmini bedel üzerinden, yine karşısında belirtilen tarih ve saatte, Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü F Blok 1.Kat Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2-İhalelere katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair MAKBUZUN, Geçici Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenmesi durumunda ise T.C. Başbakanlık Hazine Müteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan TR 0400 0100 0019 0000 1000 5770 IBAN Numaralı T.C. Ziraat Bankası hesabına yatırılarak, yapılan ödemeye ilişkin Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden  alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİN, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun GEÇİCİ, SÜRESİZ, LİMİT İÇİ OLMASI" ve TEYİT YAZISI'nın da ibrazı gerekir. İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Özel Hukuk Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş VEKALETNAME'yi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır.

4-Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak olup Taksitli olarak ödenmek istenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmadan ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sakarya Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

7-Taşınmazların imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez.

8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10-İhale ilanı www.sakarya.csb.gov.tr, Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise, www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (TEL: 0264 251 35 88 ) İLAN OLUNUR.

19 Nis 2024 - 15:30 - Ekonomi

Mahreç  Ebru Bulut


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.