Milli Emlak Taraklı'da 4 arsa satıyor

Taraklı Milli Emlak Şefliği, ilçenin 3 mahallesinde bulunan 4 arsanın satışı için ihaleye çıkıyor. Arsalardan biri konut imarlı...

Milli Emlak Taraklı'da 4 arsa satıyor

sakaryayenihaber.com - 
Taraklı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, ilçedeki 4 arsaihaleyle satışa çıkartıyor. 
Duman Mahallesi'nde birbirine yakın imarsız iki arsa satılacak. 
Bu arsalardan biri Bin 481 metrekare ve tahmini satış bedeli 22 bin 223 lira; diğer arsa ise 831 metrekare ve tahmini satış bedeli 12 bin 466 lira... 
İlçeye bağlı Avdan Mahallesinde bulunan bin 907 metrekarelik arsa ise 48 bin 493 lira bedelle satışa sunulacak. Bu arsanın da imarı bulunmuyor. 
Mahdumlar Mahallesinde satılacak arsa ise imar kayıtlarında konut alanı içerisinde gözüküyor. 955 metrekare büyüklüğündeki arsanın tahmini satış bedeli 57 bin 470 lira olarak belirlendi. 
4 arsanın ayrı ayrı satılacağı ihale, 30 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak. 

İHALE İLE İLGİLİ ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE: 
1-    
Yukarıda tapu bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Taraklı Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliğin) toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.  
2-    İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; Geçici teminat yatırmaları (1-Tedavülde ki Türk  parası  2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-  Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri 4- Yalnızca taşınmaz malların satışında dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz ),Yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdan örneği); tüzel kişilerin ise, vergi kimlik numarasını,  özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak; vergi kimlik numarasını, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ya da yıl içinde alınmış vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri şattır.
3-    Ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekir.
4-    İstekliler şartname ve eklerindeki bütün şartları kabul etmek zorundadır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Taraklı Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir. 
5-    İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6-    Komisyon gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Sakarya Yenihaber

banner3
YORUM EKLE