Sahildeki kafeler 4 bin liraya kiraya çıkıyor!

Sapanca Belediyesi, sahil bandındaki 5 işyerini kiraya vermek için ihaleye çıkıyor. Kafelerin aylık kirası 4 bin lira ile 6 bin lira (KDV hariç) arasında değişiyor

Sahildeki kafeler 4 bin liraya kiraya çıkıyor!

sakaryayenihaber.com - 
Sapanca Belediyesi, Rüstempaşa Mahallesi'nde Sapanca Gölü sahil bandında bulunan 5 işyerini kiralamak için ihaleye çıkıyor. 
Halihazırda kafeterya ve restoran olarak kullanılan işyerlerinin arsa metrekareleri 847 metrekare ile 1311 metrekare olarak değişiyor. 
Şartnameye göre söz konusu işyerleri; kafe, restoran, çay bahçesi olarak kullanılmaya devam edecek. 

5 yılı kapsayacak kira sözleşmesi için istenen muhammen bedeller de dikkat çekiyor. 

İşyerleri için istenen aylık kira bedelleri KDV hariç 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. 
5 yıllık tahmini kira bedeli en yüksek olan işyeri için KDV hariç 370 bin 500 lira, en düşük olan işyeri için 244 bin 500 lira belirlendi. 

İhale, 16 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te  Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlayacak. 
Açık teklif usulü ile ayrı ayrı gerçekleşecek ihalede kira bedellerinin yükselmesi bekleniyor. 

İHALENİN AYRINTILARI ŞU ŞEKİLDE: 

SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
İhalenin Adı, konusu ve şekli ile işin niteliği, nevi ve miktarı:
Mülkiyeti ve kullanım tasarrufu Belediyemize ait olan Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, Sahil Yürüyüş Yolu Mevkiinde bulunan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen 5 (beş) adet taşınmaz işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak olup taşınmazların her biri 5 (beş) yıllığına ayrı ayrı kiralanacaktır. İlgili taşınmazlar kafe, restoran, çay bahçesi olarak kullanılacaktır.  

2. Geçici Teminat: İstekli, ihaleye gireceği taşınmaz için Madde 1’ de ki tabloda belirtilen geçici teminat miktarını yatırmalıdır. İstekli birden fazla taşınmazın için ihaleye katılacaksa her taşınmaz için geçici teminat ayrı ayrı yatırılmalıdır.    
3. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 250,00-TL. (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında temin edilebilir. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul, şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur.    
4. İhale, her taşınmaz için ayrı ayrı yapılacak şekilde, 16.12.2019 Çarşamba günü Madde 1’ de ki tabloda belirtildiği saatlerde Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekli, ihalesine girmek istediği her bir taşınmaz için ihaleye katılım belgelerini kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmelidir.
5. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
5.1. Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti,
5.2. Tüzel kişilerde vergi levhası sureti (ihale yılı içinde alınan),
5.3. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı (ikametgah belgesi, irtibat için telefon ve faks numarası)
5.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5.5. Yer gördü belgesi,
5.6. Belediye “Borcu Yoktur” belgesi,
5.7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge,
5.8. İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanına ilişkin imzalı yazısı.
5.9. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
5.10. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, ticari sicil gazetesi;
5.11. Vekâleten ihaleye katılma ve teklif verme halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyanı.
6. İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 08:40
banner3
YORUM EKLE