Vergi cezaları

Değerli okurlar,

Bu haftaki yazıda Vergi Usul Kanunu’nun 364 ile 368.maddeleri arasında düzenlenen “ Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkması “ hakkında bilgi vereceğim.

Cezayı gerektiren olayın tespit edilmesi zorunlu mudur?

Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit olunur. Yoklama ve vergi incelemesi sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektirici olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde bunların tutanakla tespit edilmesi mecburidir.

Kimler ceza kesme yetkisine haizdir?

Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir. Damga resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi dairelerini Maliye Bakanlığı belli eder.

Vergi ceza ihbarnamesi nedir?

Kesilen vergi cezaları ilgililere ceza ihbarnamesi ile tebliğ olunur. Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. İhbarnamenin sıra numarası

2. Tanzim tarihi

3. İlgililerin soyadı, adı ve unvanı

4. Varsa mükellef numarası

5. İlgilinin açık adresi

6. Olayın izahı

7. Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi

8. Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin tarih ve numarası

9. Varsa tekerrür ve içtima durumu

10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı

11.Vergi mahkemesinde dava açma süresi. Cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır

Vergi ceza ihbarnamesi geldi, ne yapmalıyım?

Tarafınıza tebliğ edilen ihbarnameye karşı dava açıp açmamanıza göre ödeme zamanı değişiklik gösterecektir.

1-Vergi ceza ihbarnamesinin tarafınıza tebliğ edilmesini izleyen günden başlayarak 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesi’ne dava açmanız gerekmektedir. Eğer cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.

2-Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak bir ay içinde ödenir.

Özet olarak,

Vergi ceza ihbarnamesinin tarafınıza tebliğ edilmesi ile hukuki süreç başlayacaktır. İhbarname içeriği dikkatli incelenmeli, dava açma süresi takip edilmelidir.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim.

YORUM EKLE