Vergi hukukunda pişmanlık ve ıslah

Değerli okurlar,

Bu haftaki yazıda Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen “pişmanlık ve ıslah müessesesi” hakkında bilgi vereceğim.

Vergi Usul Kanunu’nun 371.maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesesi, vergi idaresinin bilgisinde olmayan ve sonuçları itibariyle bir vergi alacağı doğuran olayın mükellefin kendisi tarafından dilekçe ile idareye bildirilmesi uygulamasıdır.

Emlak vergisi hariç olmak üzere; beyan usulüne tabi vergilerde yasaya aykırı olan ve vergi ziyaı cezası gerektiren durumları dilekçe ile haber evren vergi mükelleflerine belli kayıt ve şartlarda vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Yine benzer şekilde, kaçakçılık suçlarından birini işlemek suretiyle neden oldukları vergi ziyaı için pişmanlık talebiyle beyanda bulunan ve kanunda öngörülen şartları taşıyan mükellefler hakkında suç duyurusunda bulunulmamakta ve adlarına vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Mükellefler kanuni süresinde vermedikleri beyannamelerini pişmanlık ve ıslah hükümleri çerçevesinde dilekçe ekinde beyan etmekte ve 15 gün içinde de vergi ve pişmanlık zammını ödemek suretiyle, vergi ziyaı cezası ödemekten kurtulmaktadırlar.

Vergi Usul Kanunu’nun 371.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.

1-Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).

2-Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

3-Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde tevdi olunması.

4-Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.

5-Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi. Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.

Özet olarak,

Kanunda yazan şartların gerçekleşmesi koşuluyla mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları mümkündür.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim.

YORUM EKLE